Betrokkenheid
van ouders en
leerlingen

BETROKKENHEID IS BELANGRIJK

Op De Welle werken wij volgens de driehoek ouder-kind-school. De driehoek symboliseert dat school en ouders samenwerken aan de ontwikkeling van het kind.

School en ouders hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs te komen. Een goede samenwerking tussen school en ouders komt het welbevinden, de betrokkenheid en de schoolprestaties van het kind ten goede.

We vragen ouders dan ook contact op te nemen bij zorgen, vragen of klachten. Ook wij nemen contact met u op als er van onze kant vragen of zorgen zijn.

We houden regelmatig gesprekken waarbij zowel ouders als kinderen aanwezig zijn. We kijken dan naar de algehele ontwikkeling van het kind, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Tijdens deze gesprekken worden doelen voor de komende periode opgesteld, onderwijsbehoeften in kaart gebracht en informatie met elkaar gedeeld.

Ook vragen wij ouders mee te denken over beslissingen die we willen nemen of ontwikkelingen die we als school willen doormaken. De medezeggenschapsraad, het ouderpanel en de ouderraad zijn daarbij belangrijke gesprekspartners bij de schoolontwikkeling.

U bent altijd van harte welkom op onze school.

COMMUNICATIE VIA SOCIAL SCHOOLS

Wij maken gebruik van het platform Social Schools, waarbij ouders, school en medewerkers op een veilige en makkelijke manier met elkaar kunnen communiceren. Via Social Schools ontvangen ouders alle schoolpost digitaal. Ook kunnen ouders hun kind ziek of absent melden via Social Schools of verlof aanvragen. Gesprekken worden ook via Social Schools gepland.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt personeel en ouders van de school. Op verschillende gebieden wordt advies gevraagd en op sommige gebieden heeft de oudergeleding van de MR zelfs instemmingsrecht. De directie sluit bij iedere vergadering aan om de MR te informeren over de gang van zaken op school en de mening van ouders te horen. De MR van De Welle bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders.

De MR is indirect vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de LPS.

OUDERRAAD

De Ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die samen met de leerkrachten leuke activiteiten organiseert. Zij denken mee over de invulling van de feestelijke schoolactiviteiten, maar helpen waar nodig ook bij de voorbereidingen en op de dag zelf.

De ouderraad heeft als doelstelling de samenwerking tussen school, ouders en leerlingen te bevorderen.

OUDERPANEL

Het ouderpanel is een groep ouders die als adviesorgaan en als klankbord optreedt voor de schooldirectie. Het ouderpanel denkt mee over zaken die op school spelen en geeft zijn visie daarop. De onderwerpen gaan vooral over de identiteit, kwaliteit en organisatie van het onderwijs.

LEERLINGENRAAD

Op onze school vinden we het ook belangrijk dat leerlingen meedenken en meepraten over het onderwijs en de school. De leerlingenraad bestaat uit 6 leerlingen uit groep 4-8, zij vertegenwoordigen de leerlingen uit hun groep. De leerlingenraad komt één keer per 6 weken samen en bespreken samen met de directeur allerlei onderwerpen die bij de leerlingen leven, zoals ideeën voor de inrichting van het schoolplein en de inrichting van de school, schoolregels, meedenken over invulling van de pauzes en het continurooster én diverse activiteiten.

Na iedere vergadering geeft de leerlingenraad aan iedere groep een terugkoppeling over de onderwerpen die besproken zijn, de hieraan gekoppelde acties en de successen die zijn geboekt.